HNX30 200,49 3,15 1,59
HNX30TRI 255,34 4,01 1,59
Xây dựng 122,21 1,38 1,14
Tài chính 195,64 4,08 2,13
HNX Index 111,98 1,82 1,65
Large 171,30 3,41 2,03
Công nghiệp 183,46 0,68 0,37
Mid/Small 160,73 -0,16 -0,10
UPCoM Index 51,81 0,02 0,03
UPCOM Large Index 83,63 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 113,55 -0,30 -0,26
UPCOM Small Index 98,12 0,45 0,46
VNX50 1.522,19 32,41 2,18
VNX Allshare 1.386,96 25,82 1,90
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>