HNX30 195,64 -0,07 -0,04
HNX30TRI 254,21 -0,09 -0,04
Xây dựng 125,35 -0,61 -0,49
Tài chính 192,67 -0,30 -0,15
HNX Index 107,55 -0,13 -0,12
Large 164,71 -0,13 -0,08
Công nghiệp 186,07 0,23 0,12
Mid/Small 153,12 -0,48 -0,31
UPCoM Index 53,61 0,02 0,04
UPCOM Large Index 86,81 0,21 0,24
UPCOM Medium Index 114,75 -0,94 -0,82
UPCOM Small Index 100,92 -0,14 -0,14
VNX50 1.470,09 5,45 0,37
VNX Allshare 1.351,26 4,34 0,32
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>