HNX30 213,48 0,00 0,00
HNX30TRI 267,56 0,00 0,00
Xây dựng 150,09 0,00 0,00
Tài chính 191,98 0,00 0,00
HNX Index 111,47 0,00 0,00
Large 167,70 0,00 0,00
Công nghiệp 227,94 0,00 0,00
Mid/Small 168,17 0,00 0,00
UPCoM Index 54,35 0,00 0,00
UPCOM Large Index 88,81 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 111,33 0,00 0,00
UPCOM Small Index 101,25 0,00 0,00
VNX50 1.421,16 0,00 0,00
VNX Allshare 1.345,13 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>