HNX30 184,44 -1,84 -0,99
HNX30TRI 246,82 -2,46 -0,99
Xây dựng 124,51 -0,83 -0,66
Tài chính 168,19 -1,91 -1,13
HNX Index 104,01 -1,47 -1,39
Large 157,77 -2,78 -1,73
Công nghiệp 188,28 -0,78 -0,41
Mid/Small 154,58 0,18 0,12
UPCoM Index 56,60 0,14 0,24
UPCOM Large Index 88,58 0,18 0,21
UPCOM Medium Index 137,73 0,58 0,42
UPCOM Small Index 105,60 0,23 0,21
VNX50 1.489,74 -8,66 -0,58
VNX Allshare 1.362,80 -6,82 -0,50
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>