HNX30 193,93 0,76 0,40
HNX30TRI 252,81 1,00 0,40
Xây dựng 127,06 1,35 1,07
Tài chính 182,07 -0,96 -0,52
HNX Index 106,11 -0,19 -0,18
Large 162,49 -0,40 -0,25
Công nghiệp 185,91 -0,53 -0,29
Mid/Small 151,27 0,22 0,15
UPCoM Index 55,54 0,07 0,12
UPCOM Large Index 89,90 0,10 0,11
UPCOM Medium Index 121,46 0,10 0,08
UPCOM Small Index 102,64 0,29 0,28
VNX50 1.509,90 28,53 1,93
VNX Allshare 1.381,31 21,69 1,60
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>