HNX30 191,14 -4,62 -2,36
HNX30TRI 245,98 -5,94 -2,36
Xây dựng 123,72 -2,48 -1,97
Tài chính 187,85 -4,83 -2,51
HNX Index 105,07 -2,48 -2,30
Large 159,57 -4,29 -2,62
Công nghiệp 188,72 -1,37 -0,72
Mid/Small 155,22 -1,59 -1,02
UPCoM Index 52,05 -0,37 -0,71
UPCOM Large Index 84,11 -0,96 -1,13
UPCOM Medium Index 112,13 0,67 0,60
UPCOM Small Index 99,00 -0,23 -0,23
VNX50 1.431,40 0,00 0,00
VNX Allshare 1.317,75 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>