HNX30 201,16 0,00 0,00
HNX30TRI 262,23 0,00 0,00
Xây dựng 129,40 0,00 0,00
Tài chính 186,05 0,00 0,00
HNX Index 109,62 0,00 0,00
Large 167,54 0,00 0,00
Công nghiệp 188,93 0,00 0,00
Mid/Small 157,58 0,00 0,00
UPCoM Index 57,01 0,00 0,00
UPCOM Large Index 92,34 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 124,87 0,00 0,00
UPCOM Small Index 105,43 0,00 0,00
VNX50 1.516,20 0,00 0,00
VNX Allshare 1.395,06 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>