HNX30 199,51 -1,63 -0,81
HNX30TRI 249,25 -2,04 -0,81
Xây dựng 155,31 -0,77 -0,49
Tài chính 181,74 -1,57 -0,86
HNX Index 108,14 -0,94 -0,86
Large 160,46 -1,55 -0,95
Công nghiệp 224,23 -0,08 -0,03
Mid/Small 172,79 -1,10 -0,63
UPCoM Index 54,38 -0,16 -0,29
UPCOM Large Index 90,27 -0,62 -0,68
UPCOM Medium Index 105,52 0,54 0,51
UPCOM Small Index 103,37 -0,05 -0,05
VNX50 1.245,86 -7,60 -0,61
VNX Allshare 1.203,47 -7,10 -0,59
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>