Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 21/02/2018
Giá trị 145,39
Thay đổi (theo điểm) 2,23
% thay đổi 1,56
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 8.168.989.934,26
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 162,25 (Ngày 04/12/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 132,92 (Ngày 01/03/2017)