Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 18/11/2019
Giá trị 122,31
Thay đổi (theo điểm) 0,57
% thay đổi 0,46
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 6.483.531.401,07
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 133,45 (Ngày 28/08/2019)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 119,49 (Ngày 18/01/2019)