Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/10/2017
Giá trị 155,31
Thay đổi (theo điểm) -0,77
% thay đổi -0,49
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 8.519.905.908,51
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 158,5 (Ngày 28/08/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 121,56 (Ngày 13/12/2016)