Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 21/02/2018
Giá trị 196,11
Thay đổi (theo điểm) 2,56
% thay đổi 1,32
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 94.759.297.170,8
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 198,92 (Ngày 30/01/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 123,99 (Ngày 06/03/2017)