Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/10/2017
Giá trị 160,46
Thay đổi (theo điểm) -1,55
% thay đổi -0,95
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 68.076.814.576,62
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 163,61 (Ngày 17/10/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 108,08 (Ngày 13/12/2016)