Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 22/11/2019
Giá trị 156,43
Thay đổi (theo điểm) -3,04
% thay đổi -1,91
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 81.671.569.581,65
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 170,03 (Ngày 18/03/2019)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 150,71 (Ngày 10/09/2019)