Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 21/02/2018
Giá trị 306,96
Thay đổi (theo điểm) 3,02
% thay đổi 0,99
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 47.058.084.964,94
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 326,03 (Ngày 30/01/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 191,65 (Ngày 03/03/2017)