Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 21/02/2018
Giá trị 125,85
Thay đổi (theo điểm) 1,54
% thay đổi 1,24
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 118.738.972.409,09
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 127,36 (Ngày 30/01/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 86,55 (Ngày 06/03/2017)