Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/10/2017
Giá trị 199,51
Thay đổi (theo điểm) -1,63
% thay đổi -0,81
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 38.749.714.866,07
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 202,68 (Ngày 17/10/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 139 (Ngày 13/12/2016)