LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Pin Hà Nội Cổ phần 72.539.110.000 1.523.433 16/12/2019
2 Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng Cổ phần 67.454.800.000 3.440.452 16/12/2019
3 Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội Cổ phần 120.270.860.000 3.247.246 05/12/2019
4 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh Cổ phần 4.500.000.000.000 51.401.089 05/12/2019
5 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Bình Thuận Cổ phần 20.685.950.000 1.905.177 29/11/2019
    Tổng số 5 bản ghi