Đường cong lợi suất
  • Ngày thanh toán
Kỳ hạn còn lại Lợi suất giao ngay
3 tháng 2,1588979735
6 tháng 2,2170636332
9 tháng 2,2817226129
1 năm 2,3517433223
2 năm 2,6671108922
3 năm 3,0066361447
5 năm 3,6587575358
7 năm 4,2093389734
10 năm 4,8254630035
15 năm 5,4457316022
20 năm 5,7862242425
    Tổng số 11 bản ghi