Đường cong lợi suất
  • Ngày thanh toán
Kỳ hạn còn lại Lợi suất giao ngay
3 tháng 3,3589293387
6 tháng 3,4308748543
1 năm 3,5716222558
2 năm 3,8407692531
3 năm 4,0938793833
5 năm 4,5539995430
7 năm 4,9559196862
10 năm 5,4579630750
15 năm 6,0557941525
20 năm 6,4006528754
    Tổng số 10 bản ghi