Thống kê giao dịch
STT Ngày Thống kê giao dịch Outright Thống kê giao dịch Repos Thống kê Quy mô giao dịch Thống kê Biến động lợi suất
Theo mã TP Theo kỳ hạn còn lại Theo NĐT Theo KHMBL Theo NĐT
1 16/07/2018
2 13/07/2018
3 12/07/2018
4 11/07/2018
5 10/07/2018
6 09/07/2018
7 06/07/2018
8 05/07/2018
9 04/07/2018
10 03/07/2018
11 02/07/2018