Văn bản pháp lý
 • Tên văn bản
Luật
Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành▼ Ngày hiệu lực
62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán Quốc hội 24/11/2010 01/07/2011
04/2007/QH12 Luật thuế thu nhập cá nhân Quốc hội 05/12/2007 01/01/2009
70/2006/QH11 Luật Chứng khoán Quốc hội 12/07/2006 01/01/2007
67/2006/QH11 Luật Công nghệ thông tin Quốc hội 12/07/2006 01/01/2007
68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp Quốc hội 12/12/2005 01/07/2015
  Tổng số 5 bản ghi
Nghị định
Thông tư
Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành▼ Ngày hiệu lực
47/VBHN-BTC Văn bản hợp nhất hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Bộ Tài chính 14/10/2019 14/10/2019
48/VBHN-BTC Văn bản hợp nhất hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Bộ Tài chính 14/10/2019 14/10/2019
50/2019/TT-BTC Thông tư hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ Bộ Tài chính 08/08/2019 01/10/2019
35/2019/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Bộ Tài chính 12/06/2019 01/08/2019
34/2019/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần Bộ Tài chính 11/06/2019 29/07/2019
  Tổng số 84 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
Quyết định
Quy chế